แนวทางใหม่ สร้างพลังคน (จบ) : SIAMHRM.COM

แนวทางใหม่ สร้างพลังคน (จบ)
แนวทางใหม่นี้ส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กรในระยะยาว ที่สำคัญทำให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถจับมือร่วมกันพัฒนาองค์กรไปได้ด้วยตนเอง และพึ่งพาบุคคลภายนอกน้อยลงตามลำดับ โดยแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
      
       ขั้นตอนที่ 1 “สร้างการรับรู้ กระตุ้นความสนใจ” ในขั้นตอนนี้ผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูง จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ (Commitment) ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร เปิดใจรับฟังและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นของพนักงาน ด้วยการสื่อสาร (Communication) ถึงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายอย่างชัดเจน
      
       ขั้นตอนที่ 2 “ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ” เมื่อพนักงานส่วนใหญ่มีจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร และพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว การฝึกอบรมให้ความรู้ในเทคนิควิธีการที่จำเป็นสำหรับการบ่งชี้ปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ ถือเป็นการเพิ่มเขี้ยวเล็บหรือยกระดับศักยภาพของพนักงานให้มากกว่าการเป็นเพียงผู้ปฎิบัติงานตามสั่ง หรือตามขั้นตอนปฎิบัติมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
      
       และขั้นตอนที่ 3 “โน้มนำสู่การปฏิบัติจริง” การที่จะรู้ว่าพนักงานมีศักยภาพและความสามารถเพียงพอหรือยัง ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าการได้ลงมือปฏิบัติจริง จะได้รู้ว่าทักษะการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์หาสาเหตุนั้น เมื่อนำมาสู่การลงมือปฏิบัติจริง จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์หรือไม่ ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาหลายครั้งหลายกรณีนี้ จะทำให้พนักงานกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในที่สุด
      
       “ก่อนเริ่มโครงการผมเรียกประชุมทีมงาน และครุ่นคิดตัดสินใจอยู่สักพัก ก่อนจะเดินหน้าอย่างมุ่งมั่น และตัดสินใจหยุดงาน 1 วัน เรียกว่า Kick-off day ซึ่งแน่นอนต้องกระทบต่อจำนวนสินค้าที่ผลิต และยอดขายแน่นอน แต่เชื่อว่าถ้าไม่ยอมเสียสละ มุ่งที่จะผลิตอย่างเดียว พนักงานก็คงรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่แรงงาน ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์กร”
      
       นี่คือคำกล่าวของผู้นำที่มองเห็นหนทางใหม่ในการพัฒนาองค์กร และกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมพนักงานบางส่วนเข้ารับการฝึกอบรม และร่วมกับที่ปรึกษาปรับปรุงพัฒนาองค์กรขนานใหญ่ แม้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่พนักงานและผู้บริหารยังไม่หยุดคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดไปอีก

 โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM