18 โครงการพัฒนาผู้นำ : SIAMHRM.COM

18 โครงการพัฒนาผู้นำ
1.โครงการกายบริหารร่างกาย สดใสแข็งแรง เน้นการกระตุ้นให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

2.โครงการเติบโตสมวัยพลานามัยสมบูรณ์ เน้นการจัดโภชนาการที่มีประโยชน์และจัดกิจกรรมควบคุมน้ำหนักและส่วนสูงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3.โครงการส่งเสริมช้างเผือกทางการศึกษา สนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬาได้แสดงออกอย่างเต็มประสิทธิภาพ

4.โครงการจินตปัญญา ปลูกฝังให้เด็กใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง

5.โครงการจินตนาการ สร้างสรรค์ เติมฝันเด็กไทย มุ่งพัฒนาจินตนาการของนักเรียนผ่านการบรรยายความรู้สึกที่มีต่อสิ่งรอบ ๆ ตัว

6.โครงการเกมเสริมปัญญา เป็นหนึ่งในการกิจกรรมสำคัญในการพัฒนา IQ เช่น การเล่นหมากกระดาน, เกมอักษรไขว้

7.โครงการธรรมคีตา พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผ่านการออก ท่าทางตามจังหวะดนตรี

8.โครงการเวทีดาว ส่งเสริมความกล้าแสดงออกที่เหมาะสมของเด็ก ๆ

9.โครงการศิลปินน้อย เน้นการพัฒนา EQ ผ่านกระบวนการทางศิลปะและดนตรี

10.โครงการผู้นำ พัฒนาความมีวินัยและภาวะผู้นำให้กับนักเรียนทั้งหมด

11.โครงการตรงต่อเวลา โรงเรียนจะเน้นปลูกฝังความตรงต่อเวลาให้กับนักเรียนทุกคน

12.โครงการระเบียบแถว ปูพื้นฐานด้านวิจัย เช่น การจัดระเบียบแถว การทำ สิ่งต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะ

13.โครงการปรีชาญาณ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเป็นเลิศ โรงเรียนจะสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ

14.โครงการคลินิกวิชาการ จัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่ควรเป็นโดยโรงเรียนจะสอนเพิ่มเติมให้

15.โครงการความรู้คู่ขนาน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว โรงเรียน ยังจัดบรรยากาศการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา มากขึ้น

16.โครงการต้นกล้าคุณธรรม จัดอบรมด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนเพราะเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจที่โรงเรียนให้ความสำคัญ

17.โครงการจริยวัตรนุสสรณ์ มุ่งเน้นการอบรมเพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตน เมื่ออยู่กับผู้อื่น โดยปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงมารยาทและการวางตัวที่เหมาะสม

18.โครงการธนาคารความดี

หน้า 31

ที่มา : ฉบับที่ 4146  ประชาชาติธุรกิจ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM