ISO 9001: แนวทางการตรวจประเมินอย่างไร ในกรณีที่ไม่มีวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน แต่กิจกรรมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ : SIAMHRM.COM

ISO 9001: แนวทางการตรวจประเมินอย่างไร ในกรณีที่ไม่มีวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน แต่กิจกรรมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพในกรณีที่กิจกรรมนั้นๆอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพ แนวทางการตรวจประเมินดังนี้
  1. ตรวจสอบกิจกรรมที่คล้ายๆกัน และหาว่าใช้วิธีการใดในการมอบหมายงานให้กับบุคลากร(6.2.1) ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ( 5.5.1)
  2. ตรวจหาหลักฐานที่ยืนยันว่า ความสามารถในการทำงานนั้นๆได้ถูกกำหนด (6.2.2 a)
  3.  ตรวจหาหลักฐานว่า การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใดๆ ได้มีการกระทำเพื่อยืนยันความสามารถในการกระทำงานนั้นๆ(6.2.2b)
  4.  ประสิทธิผลของการฝึกอบรมมีการประเมินอย่างไร(6.2.2c)
  5.  บันทึกอะไรที่ใช้ชี้บ่งเป็นหลักฐานว่าพนักงานมีความสามารถในการกระทำงานนั้นๆ (6.2.2e)
  6. ได้มีการทบทวน สมรรถนะของพนักงานเพื่อชี้บ่งความจำเป็นในการอบรมหรือไม่(6.2.2a)
  7.  พนักงานมีความตระหนักถึง ความสำคัญของการปฏิบัติของงานที่กระทำหรือไม่ (6.2.2d)
  8.   ใช้วิธีการใดในการวัดความมีประสิทธิผลของกระบวนการ (8.2.3) (และข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการหรือไม่)                                                                                                                                                                 
  9.  หากไม่, มีหลักฐานใดที่ชี้บ่งว่าปัญหาเกิดจาก การไม่พอเพียงของการฝึกอบรมหรือความสามารถ หรือ การขาดเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน (8.5.2b)                                                                                                                                                                    
    10.   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวิธีในการทำงาน ใช้วิธีการใดในการสื่อสารถึงพนักงานที่กระทำงานนั้นๆ(5.5.3)
 
 
 
 
 
"Quality Products and Quality Service, begins with Quality Thinking."
โดย
uss@moodythai.com

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM