ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานผลิต (เทคนิค) : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานผลิต (เทคนิค)ชื่อตำแหน่งงาน  พนักงานผลิต  (เทคนิค)
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต   โดยต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคสำหรับการควบคุมเครื่องจักรให้ได้
     ตามแผนการผลิตที่กำหนด
 
2.  ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในเบื้องต้น  ให้ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนด
 
3.   อาจทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ผลิตในเบื้องต้น  ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน
 
4.  บันทึกผลการผลิตลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอผู้บังคับบัญชา
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปวช.
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM