ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกผลิต : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกผลิตชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกผลิต
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   กำหนดแผนการผลิตสินค้าประจำวัน  ประจำสัปดาห์  ของสินค้า 1 ชนิด  และมอบหมายให้แต่ละกะดำเนินการผลิต
 
2.   ควบคุมดูแลการผลิตของแต่ละกะผลิต  ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
 
3.   ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตในเบื้องต้น  และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 
4.   ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตให้พร้อม
 
5.   ทำรายงานผลผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการผลิตอย่างน้อย 5 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM