ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์การเงิน : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์การเงิน



ชื่อตำแหน่งงาน  นักวิเคราะห์การเงิน
 
 
 ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ประมวล  วิเคราะห์  และจัดทำรายงานด้านการเงินเพื่อเสนอผู้บริหาร
 
2.   ศึกษาและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงด้านการโอนย้ายเงิน  การกู้ยืมเงินและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 
3.   ศึกษาความเป็นไปได้  ( Feasibility   Study )  ด้านการเงินในโครงการลงทุนต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
      ตัดสินใจ  การดำเนินงานของผู้บริหาร
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
        การศึกษา         :    ปริญญาตรีบัญชี / การเงิน
        ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการเงินอย่างน้อย 3 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM