ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ชื่อตำแหน่งงาน  พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  ให้ข้อมูล  และรับข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์  อีเมล์ และแฟกซ์
 
2.  เตรียมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับความรู้ทางผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อตอบข้อสงสัยของลูกค้า
 
3.   เก็บรวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 
4.  ร่วมในกิจกรรมที่สร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
 การศึกษา        :    ปวส.
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM