ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้างานขาย : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้างานขายชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้างานขาย
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  ควบคุมดูแลกลุ่มผู้แทนขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 
2.  อาจติดต่อเสนอขายสินค้า  โดยนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าทางเทคนิคต่อลูกค้า
 
3.  ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า  รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
 
4.  วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง  และเสนอแนวทางพัฒนาการขายที่ตนรับผิดชอบ
 
5.   อาจทำหน้าที่เก็บเงินกับลูกค้าตามสัญญาซื้อขาย
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
 การศึกษา         :    ปริญญาตรี   สาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ขาย
 ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM