ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายชื่อตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการขายตามตารางแผนงานส่งเสริมการขายที่กำหนด
 
2.  ประสานงานในการจัดหาอุปกรณ์  สินค้า  หรือ  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการส่งเสริมการขาย
 
3.  ดูแลผู้รับเหมาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 
4.  ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้าในการเตรียมการกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรีการตลาด
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM