ชื่อตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิค : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิคชื่อตำแหน่งงาน  นักรังสีเทคนิค
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ให้บริการทางด้านรังสีเทคนิค  อาทิ  การเอ็กซ์เรย์  การสแกนสมอง  หรืออวัยะภายในของ     ร่างกายด้วยเครื่องมือ
       ฉายรังสี
 
2.   ตรวจสอบผลการปฏิบัติการ  และส่งข้อมูลให้กับแพทย์ผู้เป็นเจ้าของไข้
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   รังสีเทคนิค
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านรังสีเทคนิคอย่างน้อย 3 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM