ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาล : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลชื่อตำแหน่งงาน  พยาบาล
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยใน  ที่เข้ามารับบริการจาก   โรงพยาบาล
 
2.  ประเมินอาการผู้ป่วย  เฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์  รวมทั้งแก้ไขปัญหาผู้ป่วยในเบื้อง
     ต้น
 
3.  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต / ฉุกเฉิน
 
4.  ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการทำงาน
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   พยาบาลศาสตร์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM