ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีชื่อตำแหน่งงาน  พนักงานบัญชี
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1. เขียนใบสำคัญจ่าย  โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
 
2. ลงบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในสมุดหรือคอมพิวเตอร์ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายที่ผ่านการอนุมัติตามระบบบัญชีของ
    บริษัท
 
3.  จัดพิมพ์รายงานรับ – จ่ายส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
          การศึกษา         :    ปวช. บัญชี
         ประสบการณ์    :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM