ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกกระจายสินค้า : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกกระจายสินค้าชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกกระจายสินค้า
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   วางแผนการกระจายสินค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิผล  ในการดำเนินงานและความต้องการของลูกค้า
 
2.   เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงตารางการกระจายสินค้า
 
3.  ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและแผนกวางแผนจัดหาวัตถุดิบ  เพื่อให้สามารถดำเนินการกระจายสินค้าได้อย่างมี
     ประสิทธิผล
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการวางแผนการผลิตหรือการจัดการด้านการขนส่งไม่ต่ำกว่า 7 ปี  

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM