ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้าน (Assistant Pharmacist) : SIAMHRM.COM

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้าน (Assistant Pharmacist)


หน้าที่และความรับผิดชอบ:

• ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกร
• ให้คำแนะนำ ด้านสุขภาพ และการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ลูกค้า
• ดูแล ตรวจสอบ และจัดเรียงสินค้าภายในร้าน ให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
• ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน เพื่อความพร้อมในการให้บริการ
• เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ:

• ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส. หรือเทียบเท่า
• มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและการให้บริการ
• รักการเรียนรู้และสนใจผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ
• ซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• หากมีประสบการณ์ในร้านขายยาหรือขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM