Engineer Sales : SIAMHRM.COM

Engineer Sales1. พบลูกค้า
1.1 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
1.2 จัดทำการประมาณการยอดขาย
1.3 ประเมินศักยภาพของลูกค้า
1.4 นำเสนอสินค้า และนำตัวอย่างไปให้ทดลอง
2. การวางแผนงานขาย
2.1 จัดทำตารางวางแผนประจำสัปดาห์
2.2 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (วันทำงานถัดไป)
2.3 เยี่ยมลูกค้าตามเขต ,รายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
2.4 การรักษากำไรส่วนต่าง สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2.5 เสนอขายสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่
2.6 จัดทำใบเสนอราคา
2.7 จัดทำสรุปผลใบเสนอราคา
2.8 ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
2.9 จัดทำตารางการเดินทาง
3. การจัดการทั่วไปภายในหน่วยงาน
3.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
3.2 สอนงานแก่พนักงานในแผนกเพื่อให้สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เข้ารับการอบรมด้านการขายและความรู้ผลิตภัณฑ์
5. ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดโดยเคร่งครัด
6. มีส่วนร่วมในโครงการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการดำเนินการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
7. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001:2007

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย/หญิง อายุ 22- 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับ Sales Engineer
3. มีทักษะด้านงานขาย เจรจาต่อรอง และมีใจรักงานบริการ
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
5. มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับหมายให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
6. หากมีประสบการณ์ด้านติดต่อประสานงานเขตอุตสาหกรรม โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM