วิศกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง) : SIAMHRM.COM

วิศกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง)


หน้าที่หลัก:

กำหนดแผนงานการทำงาน การควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งร้าน ปรับปรุงร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฏเกณฑ์ของบริษัท แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

งานที่ต้องปฏิบัติ:

1. ตรวจสอบมาตรฐานในการก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ให้เป็นตามข้อกำหนด
ของบริษัท
2. ควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านของผู้รับเหมาและ Supplier ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. รายงานรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างให้ผู้บังคับบัญชารรับทราบพร้อมทั้งประสานงาน และติดตามงานแก้ไขให้แล้วเสร็จ
4. รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านให้ผู้บังคับบัญชารับทราบรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข
5. ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างและรวบรวมเอกสารของผู้รับเหมา และ Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM