ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประกันภัย : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประกันภัยชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประกันภัย
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  กำหนดนโยบายและวางแผนการขาย  การทำตลาด  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านประกันภัยของบริษัท
 
2.  อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยในการส่งเสริมกิจกรรมการขายและการตลาด  เพื่อ
     ขยายตลาดใหม่และให้ได้ยอดขายที่กำหนด
 
3.  พัฒนาและสรรหาแนวทางการทำธุรกิจใหม่ ๆ  รวมทั้งออกเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 
4.  อาจร่วมกับแผนกอื่น ๆ  ในการพัฒนาตัวแทนให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าประกันภัย  และพัฒนาทักษะในการนำเสนอ
     ขายแก่ลูกค้า
 
5.  เก็บรวบรวมข้อมูลของตลาดการประกันภัยและสภาวะการแข่งขัน  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและวางแผนการ
     ตลาดและแผนส่งเสริมการขาย
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 การศึกษา         :    ปริญญาตรีการตลาด
 ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการประกันภัยไม่ต่ำกว่า 10 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM