ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชื่อตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.   ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกในบริษัท  เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมของบริษัท
 
2.   กำหนดวัตถุประสงค์  เนื้อหา  และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึก
      อบรมตามแผนที่กำหนด
 
3.  ติดต่อวิทยากรและบริษัทจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม  ทำการสำรองที่นั่ง  และสมัครหลัก
     สูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานที่จะเข้าอบรม
 
4.  จัดเตรียมแบบประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน  ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท  และหลักสูตรที่
     จัดโดยหน่วยงานภายนอก
 
5.  เก็บรักษา  แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรีสังคมศาสตร์
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM