Training Manager : SIAMHRM.COM

Training Manager
ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ:

• วางแผน จัดทำหลักสูตร และแผนการอบรมประจำปี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการอบรม เพื่อนำผลไปปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะและคุณสัมบัติของพนักงานในแต่ละสายงาน (Learning Designer & Training Roadmap Development)
• เป็นผู้วางและเตรียมการดำเนินการให้คำปรึกษา รวมทั้งเป็นผู้อบรม สังเกตการณ์และติดตามผลการสอนต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่อบรม ทั้งสำหรับ Site Engineer, Project Manager, ช่างต่างๆ  และสอนงานพนักงานใหม่ในช่วง On boarding
• อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในงานบริหารโครงการ, อาจารย์สอนวิศวกรโยธา/ ก่อสร้าง, บริหารโครงการ, บริการหลังการขาย (Aftersale Services)
• หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ /ก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มืทักษะในการสอน การอบรมและพัฒนาทีมงาน โดยเฉพาะ Site Engineer, ช่างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค
• สามารถปฏิบัติงานสอนนอกพื้นที่ได้   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM