Electrical Engineer Trainee (วิศวกรไฟฟ้าฝึกหัด) : SIAMHRM.COM

Electrical Engineer Trainee (วิศวกรไฟฟ้าฝึกหัด)


Job Descriptions:

วางแผนการซ่อมบำรุง วิเคราะห์ปัญหา และซ่อมเครื่องจักรได้ได้รวดเร็ว และมีทักษะในการสื่อสาร

Qualification:

1. นักศึกษาฝึกงาน ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ชอบงานบริการ
3. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
4. หากมืทักษะด้าน PLC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM