Environmental Engineer (Contract) : SIAMHRM.COM

Environmental Engineer (Contract)


หน้าที่และความรับผิดชอบ Accountabilities:

1. ติดตามและควบคุมการทำงานภายในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไข EIA ระบุตลอดจนให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฏหมาย
2. ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ กรณีมีการร้องเรียกจากชาวบ้านหรือชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงของโครงการก่อสร้างต่างๆ
3. ประสานงานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างกับพื้นที่ ชุมชนใกล้เคียง ในพื้นที่มีโครงการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด
4. ศึกษา/ติดตาม/ปรับปรุงกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ
5. วิเคราะห์และวางแผนการป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้าง
6. จัดการและพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ได้แก่ Procedure และ Work Instruction
7. ดูแลดำเนินการเกี่ยวข้องกับกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
8. สร้างการจัดการฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
9. จัดให้มีระบบในการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย อย่างสม่ำเสมอ ภายในโครงการเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
10. ประสานงานกับกลุ่มพนักงานให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและตามกลุ่มเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น

หน้าที่หลักโดยสังเขป:

1. ติดตามวางแผนควบคุมงาน ให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษา/ติดตาม/ปรับปรุง กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
4.จัดให้มีระบบส่งเสริมรณรงค์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5. วิเคราะห์และวางแผนการป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งวัสดุที่เกิดจากงาน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM