ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัย   ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.   วางแผนและนำเสนอแนวทางการวัดผล   ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ   ทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวด
       ล้อม
 
2.   ดำเนินการตรวจสอบประเด็นทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รวมทั้งร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 
3.   ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่แผนกอื่นในเรื่องแนวทางการปฏิบัติ  เพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย
      และสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท
 
4.  วางแผนและดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านอาชีวอนามัย   ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM