ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน : SIAMHRM.COM

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน


หน้าที่รับผิดชอบ:

• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา บริหารงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแนวการตรวจสอบ Audit Program ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
• ดำเนินการตรวจสอบภายใน ทั้งด้านการตรวจสอบการปฏิบัติการ และการตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน
• จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะโดยนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
•  ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือบริหาร
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3- 5 ปี ด้านตรวจสอบภายใน และทำงานในด้านการเงิน บัญชี การบริหารอย่างน้อย 7 ปี
• ภาษาอังกฤษดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM