หัวหน้าแผนกบุคคล : SIAMHRM.COM

หัวหน้าแผนกบุคคล
ลักษณะงาน:

• กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฏระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท
• จัดทำและกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานด้าน งานสรรหา / การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนการพัฒนาบุคคลากร / ด้านงานแรงงานสัมพันธ์
• จัดทำแผนงานด้านอัตรากำลังคนและงบประมาณประจำปี
• ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง
• จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง


คุณสมบัติอื่นๆ:

• มีความรู้ในเครื่องมือของ HR ในระดับที่สามารถถ่ายทอดได้
• มีความสามารถในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะในการถ่ายทอดและการนำเสนอ
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• มีภาวะผู้นำและการตัดสินใจที่ดี
• หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM