Production Operator (พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงาน) : SIAMHRM.COM

Production Operator (พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงาน)


รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้
2. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและอบรมให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทันทีที่เกิดปัญหา
5. ตรวจสอบเอกสาร รายงานการผลิตประจำวันให้ถูกต้อง
6. ประสานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM