ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนว
      ทางการดำเนินงานของบริษัท
 
2.   ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  และรายงานบัญชีต่าง ๆ
 
3.   ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 
4.   ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี  และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
 
5.   ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ  ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท  และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผน
      งบประมาณที่วางไว้
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
               การศึกษา         :    ปริญญาตรีบัญชี
               ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM