เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) : SIAMHRM.COM

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)




รายละเอียดของงาน
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
2. ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน
3. วิเคราะห์แผนงาน โครงการและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัย
4. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5. ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน
6. หน้าที่ตามที่กฎหมาย จป.วิชาชีพ กำหนด และหน้าที่อื่น ๆ ที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความขยัน อดทน ต่อสภาพการทำงานได้
  สามารถขับรถยนต์ได้
 



   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM