Safety Supervisor : SIAMHRM.COM

Safety Supervisor


รายละเอียดของงาน
- วางแผน ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิงานตามกฏระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
- ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- ตรวจติดตามให้มีการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
- รายงานปัญหา อุปสรรค การสูญเสีย ความเสียหายหรืออุบัติเหตุ ต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่ เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข
- ปฏิบัติงานอื่นๆ และงานพิเศษ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  การศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม) สาขาที่เกียวข้อง
  ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี
  มีความรู้ ISO9001 14001, OHSAS 18001จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) ได้ดี
  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  หากมีประสบการณ์จากโรงงานเคมี จะพิจรณาเป็นพิเศษ
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM