Control System Engineer : SIAMHRM.COM

Control System Engineer

รายละเอียดของงาน
( 1 ) ดูแลการดำเนินงานซ่อมบำรุง / รักษาอุปกรณ์อินสทรูเม้นท์ และ ระบบควบคุมการผลิต (DCS) และ งานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต่อเนื่อง ถึงแม้ ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องสามารถทำการดัดแปลง/พลิกแพลงปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งาน ได้ตามแผนงานของผู้แจ้งงาน
( 2 ) ดูแลการดำเนินงานเฝ้าตรวจติดตามอุปกรณ์อุปกรณ์อินสทรูเม้นท์ และ ระบบควบคุมการผลิต (DCS) ที่มีอาการ ผิดปกติ เพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเสียหายมาก และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ้มขี้น
( 3 ) ดูแลการดำเนินงานปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์อินสทรูเม้นท์ต่างๆ ตามแผนที่กำหนดไว้
( 4 ) ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อินสทรูเม้นท์ และ ระบบควบคุมการผลิต (DCS) และดำเนินการซ่อมได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมที่จะนำมาใช้งาน
( 5 ) ดูแลชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์อินสทรูเม้นท์ และ ระบบควบคุมการผลิต (DCS) ที่มีความสำคัญในการผลิตอยู่เป็นระยะ และทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที่เมื่อชิ้นส่วนอะไหล่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  ปริญญาตรีวิศวกรรม (สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์, อินสทรูเม้นท์)
  มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี
  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ,มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ,ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ISO 9000
  ทักษะการซ่อมบำรุง (อินสทรูเม้นท์ ) , สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Analysis tools) ได้ 
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM