ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกค่าตอบแทนและสวัสดิการ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกค่าตอบแทนและสวัสดิการชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  วางแผนและระบบการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท
 
2.  จัดทำการประเมินค่างานและการสำรวจค่าตอบแทนเพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน
 
3. ตรวจสอบดูแลและควบคุมงานธุรการด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
 
4.  ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับกลาง  ในเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ
      สวัสดิการ
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 7 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM