งานพัฒนาบุคลากร (มหาวิทยาลัย) : SIAMHRM.COM

งานพัฒนาบุคลากร (มหาวิทยาลัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการในสังกัด

4. การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น บุคลากรตัวอย่าง

5. การให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

6. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
 
งานที่ต้องทำ

1. การศึกษา / ฝึกอบรมต่างประเทศ

    1.1 การไปศึกษาด้ายทุนส่วนตัว ( ทุนประเภท 2)

    1.2 การไปฝึกอบรมด้วยทุนส่วนตัว ( ทุนประเภท 2)

    1.3 การไปศึกษาต่อด้วยทุนประเภท 1 ก

    1.4 การไปฝึกอบรมด้วยทุนประเภท 1 ก

    1.5 การตรวจสอบหนี้ทุนกรณีไปศึกษา / ฝึกอบรมต่างประเทศ

    1.6 การปฏิบัติงานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

    1.7 การปฏิบัติงานทุนรัฐบาลต่างประเทศ ( ทุนประเภท 1 ข )

    1.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

    1.9 การจัดทำคำสั่งลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

    1.10 การประสานงานในเรื่องการศึกษา / ฝึกอบรมต่างประเทศกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

2. การศึกษา / ฝึกอบรมภายในประเทศ

    2.1 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

    2.2 การจัดทำคำสั่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

    2.3 การจัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการไปศึกษาต่อ

    2.4 การคัดเลือกและประสานงานในเรื่องการศึกษา / ฝึกอบรมภายในประเทศกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

    2.5 การตรวจสอบหนี้ทุนกรณีไปศึกษา / ฝึกอบรมภายในประเทศ  

3. ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียนทุน

4. การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

5. ดำเนินกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

6. การจัดทำโครงการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

    6.1 การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

    6.2 การจัดทำแผนงาน / โครงการฝึกอบรม

    6.3 การจัดฝึกอบรม

    6.4 การจัดทำงบประมาณการจัดฝึกอบรม

    6.5 การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

    6.6 การจัดหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

    6.7 การพัฒนาระบบฝึกอบรม

7. การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

8. การปฏิบัติงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น

9. การปฏิบัติงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำตัวอย่าง

10. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

11. การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

12. การจัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคคล เช่น ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลจำนวนผู้รับทุน เป็นต้น

13. ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนาบุคคล

14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM