เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation Officer) : SIAMHRM.COM

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation Officer)รายละเอียดของงาน
• ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน มรท.
• รับข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่พนักงาน
• สอบสวนลงโทษการทำผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ
• ดำเนินกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• อบรมปฐมนิเทศพนักงาน
• ควบคุมดูแลการทำงานของ รปภ.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือบริหารทรัพยากรมนุษย์
  มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตือรือร้นต่อการทำงาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM