ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง : SIAMHRM.COM

ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งงาน ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และจัดทำเครื่องมือ/ คู่มือ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารภายในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงภายในองค์กร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM