ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายธุรการ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายธุรการชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัท  เช่น งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่  งาน
     สาธารณูปโภค ฯลฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน
 
2.  กำกับดูแลพนักงานของฝ่ายในการให้บริการงานธุรการ
 
3.  ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ อาทิเช่น  การขนส่งและการเดินทาง  เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร  พนักงานทำ
     ความสะอาด  การดูแลรักษา  เป็นต้น  เพื่อให้งานบริการและงานสนับสนุนของฝ่ายธุรการให้มีประสิทธิภาพและอยู่เสมอ
 
4.  ดูแลจัดการทรัพย์สินในบริษัท   ตรวจสอบการซื้อพัสดุ  รับการแจ้งเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน  และติดต่อกับ
     บริษัทประกันภัย
 
5.  ควบคุมดูแลงบประมาณด้านงานบริการสำนักงาน
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านธุรการอย่างน้อย 7 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM