ชื่อตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหารระดับสูง : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหารระดับสูงชื่อตำแหน่งงาน  เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 
 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
 
1.   พิมพ์และเตรียมเอกสารและรายงานที่เป็นความลับ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
2.   โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา
 
3.    ต้อนรับแขกระดับสูง  จัดการประชุมระดับผู้บริหารและช่วยติดตามผลการประชุม
 
4.    จัดการและเก็บรักษาข้อมูลรวมทั้งระบบงานเอกสาร
 
5.    จัดการการเดินทางของผู้บริหารระดับสูง  จองโรงแรม  และบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้
 
6.     เป็นตัวแทนของผู้บริหารในงานสังคม  และงานต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 5 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM