ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  กำหนดนโยบาย  และทิศทางในการประชาสัมพันธ์บริษัทให้กับสาธารณชนได้รู้จัก
 
2.   เป็นตัวแทนบริษัทในการให้ข่าวสาร  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานของบริษัท  และตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
      กับการประชาสัมพันธ์ของบริษัท
 
3.   ควบคุมดูแลการผลิตข่าว  การจัดการแถลงข่าว  หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 
4.  กำหนดแนวทางในการผลิตวารสาร เอกสาร ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์บริษัท
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   นิเทศศาสตร์ / ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 10 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM