ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าชื่อตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
 
 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.    ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์  สินค้า  และบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
 
2.    ตอบข้อซักถาม  และแก้ไขปัญหา  และข้อร้องเรียนของลูกค้า  ทั้งวาจา  โทรศัพท์  และจดหมายหรือออกพบลูกค้าด้วย
       ตนเอง
 
3.    ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท  ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  หรือข้อซักถามของลูกค้า
 
4.   จัดทำสรุปรายงานการให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน  และสรุปข้อร้องเรียน  และปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาเสนอผู้บังคับ
      บัญชาพิจารณา
 
 
 
คุณสมบัติ 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   นิเทศศาสตร์ / ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM