ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ควบคุมดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้า  และการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าของบริษัท
 
2.   ดูแลการตอบข้อซักถาม  และข้อร้องเรียนของลูกค้า  และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  ในการแก้ไขปัญหาข้อร้อง
      เรียนของลูกค้า
 
3.  ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในการให้บริการ  การตอบข้อซักถาม  และการจัดการกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ให้มี
     ประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM