ชื่อตำแหน่งงาน : นักเคมี / นักวิทยาศาสตร์ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : นักเคมี / นักวิทยาศาสตร์



ชื่อตำแหน่งงาน  นักเคมี / นักวิทยาศาสตร์
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของสินค้า  และวัตถุดิบ
 
2.   วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ
 
3.   รับรองคุณภาพของวัตถุดิบโดยออกใบรับรองการตรวจสอบ  ก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 
4.   อาจดูแลพนักงานห้องทดลองในการทดสอบทางเคมี
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์ / เคมี
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM