ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  วางแผนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแต่ละชนิด
 
2.  ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า  และวัตถุดิบ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 
3.  ร่วมกำหนดมาตรฐานกับผู้บังคับบัญชา  ในเรื่องของมาตรฐานสินค้า  และวัตถุดิบ
 
4.  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์ / เคมี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM