ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  กำหนดนโยบาย  และมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า  และวัตถุดิบของบริษัท
 
2.  กำหนดวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และวัตถุดิบ
 
3.  วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสินค้า  หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด  แลพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
     เกิดขึ้น
 
4.  อาจร่วมชี้แจง  และให้คำแนะนำ  แก่ลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าที่ผลิต
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 10 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM