ชื่อตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคชื่อตำแหน่งงาน  ช่างเทคนิค
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานที่ใช้ในการผลิต  ในด้านไฟฟ้า  และ/หรือเครื่องกล  และ/หรือ  ด้าน
      อิเลคทรอนิคส์  ตามแผนการซ่อมที่กำหนด
 
2.  ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 การศึกษา        :    ปวช. สายเทคนิค  ด้านไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเลคทรอนิคส์
ประสบการณ์   :    -

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM