ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   วางแผนงานซ่อมบำรุง  ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต  ทั้งในด้านเครื่องกล  ไฟฟ้า 
      หรือ  อิเลคทรอนิคส์
 
2.  ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา  และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 
3.  ดูแลการจัดหา  และการจัดเก็บอะไหล่  เครื่องมือช่างต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 
4.  ประสานงานในการติดตั้ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสายการผลิต
 
5. อาจดูแลผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์  
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 5 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM