ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกลชื่อตำแหน่งงาน  วิศวกรเครื่องกล 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
 
1.  ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 
2.  ออกแบบ  พัฒนา  และปรับปรุงเครื่องจักรกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.  วิเคราะห์หาสาเหตุ  และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในการผลิตที่เกิดขึ้น
 
4.  ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านวิศวกรรมโรงงานอย่างน้อย 5 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM