ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกร : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรชื่อตำแหน่งงาน  วิศวกร 
 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
 
1.   รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมด้านใดด้านหนึ่ง  อาทิ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมการผลิต 
      วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมก่อสร้าง ฯลฯ
 
2.   ออกแบบและวิเคราะห์วางระบบงานในงานวิศวกรรมที่รับผิดชอบ
 
3.  ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
การศึกษา         :    วิศวกรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 5 ปี
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM