ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : SIAMHRM.COM

ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทาง
     การดำเนินงานของบริษัท
 
2.  ควบคุมการจัดทำบัญชี  และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็น ไปตามแนวปฏิบัติที่ได้
     วางไว้
 
3.  ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ
 
4.  ควบคุมและตรวจสอบการรับ –  จ่ายเงินของบริษัท  โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ  การบันทึกบัญชี  เอกสารการเบิก
     จ่าย  และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง   ตรงกัน
 
5.  ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท  และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง  และเป็นไปตามแผนงบ
     ประมาณที่วางไว้
 
6.  ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
                การศึกษา         :    ปริญญาตรีบัญชี / การเงิน
                ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM