ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติ : SIAMHRM.COM

ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติ
จากการที่องค์การค้าโลกได้ตระหนักและมีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินการค้าระหว่างประเทศว่า “ไม่ควรมีการผ่อนผันด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งส่งเสริมการค้า” ทั้งนี้เป็นการตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวมีแนวโน้มก่อให้เกิดการริเริ่มใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนสำหรับ การดำเนินธุรกิจทำให้สินค้าและบริการมีความยุติธรรมในตลาดโลก ดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กและกลางจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศในแถบตะวันตก แต่จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้มาตรการดังกล่าวกลายเป็นเรื่องกีดกันทางการค้า เพราะโดยปกติแล้วประเด็นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม จะมีผลโดยตรงต่อผู้ผลิตและส่งออกในรูปของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการซื้อขาย ซึ่งเป็นเรื่องระบบการตลาดนอกเหนืออำนาจของรัฐในการควบคุม เอกชนต้องจัดการเองตามภาวะของการตลาด และควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กรเอง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย การบำรุงรักษา การดูแลสิ่งแวดล้อม ใครก่อให้เกิดมลพิษมากก็ต้องจ่ายมากตามกิจกรรมที่ดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจ

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบค่อนข้างใหม่ นักธุรกิจที่มีจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมองการณ์ไกลเท่านั้นจึงอยากให้มีระบบ ฯ ขึ้น ซึ่งถ้ามีการ ปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานด้วยการเริ่มนำ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเชิงรุกแล้วย่อมได้เปรียบกว่าคู่แข่ง เพราะนอกจากจะได้ผลประโยชน์โดยตรงจากระบบ ฯ แล้ว ยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรด้านวัตถุดิบ พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษ ลดความเสี่ยงต่อชุมชนข้างเคียง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนที่อยู่รอบโรงงาน ชุมชน ผู้ควบคุมกฎหมาย สื่อมวลชน ลูกค้า และพนักงาน รวมทั้งชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้นำทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดังนั้นประโยชน์ในเรื่องของระบบการจัดการโดยสรุปจึงมีดังนี้คือ

(1) ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากของเสียในระบบลดลงและมีระบบการป้องกันของเสีย นอกจากนี้ยังมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหารงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย และอื่น ๆ

(3) ป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตามแก้ ปัญหาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาน้อยลง ตลอดจนประหยัดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบอย่างมีคุณค่าในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

(4) สร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้การเจรจาทางการค้าสะดวกยิ่งขึ้นเป็นผลทำให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ โดยเฉพาะที่ลูกค้าต้องการให้องค์กรมีระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในการบริหารงาน

(5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยควบคุมภาครัฐ เนื่องจากปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมทั้งมีการป้องกันในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

(6) สร้างความน่าเชื่อถือต่อสถาบันการเงินและการประกันภัย เนื่องจากมีระบบการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงและอันตรายที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้

(7) สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผลให้ภาพพจน์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของสังคม

(8) ได้รับเครื่องหมายรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรที่นำระบบมาตรฐาน ISO 14001 ไปปฏิบัติ สามารถขอให้หน่วยงานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้นได้

 

ที่มา : moodythai.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM