Decision Making (การตัดสินใจ) : SIAMHRM.COM

Decision Making (การตัดสินใจ)Decision   Making  (การตัดสินใจ)
   
      ความหมาย  :     การประเมินสถานการณ์และข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
                                 ตลอดจนพิจารณาแนวทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดขึ้น
 ·    สอบถามความคิดเห็นของผู้อื่นประกอบการตัดสินใจ
 ·    ไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง
 
2
 
 ·    ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจ
 ·    ช่วยตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มหรือทีมงาน
 ·    ร่วมกับผู้อื่นในการกำหนดและหาแนวทางเลือกที่เหมาะสม      
 
3
 
 ·    แสวงหาข้อมูลต่าง ๆ จากภายนอกเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 ·    วิเคราะห์หาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
 ·    ตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มหรือทีมงาน
 
4
 
 ·    ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอกกลุ่ม
 ·    กำหนดแนวทางเลือกในการตัดสินใจ
 ·    วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทางเลือก
 ·    ประเมินแนวทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกที่ดีที่สุด
 
5
 
 ·    วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 ·    ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อองค์การ
 ·    ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM