ปัญหาของผู้บริหาร กับ การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : SIAMHRM.COM

ปัญหาของผู้บริหาร กับ การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์กรที่จะนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานนั้นมีมากมายในปัจจุบัน หลาย ๆ องค์กรนำระบบ ฯ มาใช้เพียงเพื่อให้ได้ใบรับรอง เมื่อได้รับการรับรองแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการดูแลระบบ ฯ อย่างจริงจัง ทำให้สภาพแวดล้อมไม่ได้ถูกดูแลอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการตรวจประเมินเมื่อใดก็จะปัดกวาดกันสักทีหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดความจริงจังในการจัดการในระบบ ฯ ปัญหาที่สำคัญมากประการหนึ่งคือผู้บริหารซึ่งไม่เอาจริงเอาจังกับระบบ ฯ ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
   • ปัญหาเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน เนื่องจากผู้บริหารเป็นตัวจักรสำคัญในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ ถ้าผู้บริหารไม่สนับสนุนระบบดังกล่าวจะเกิดไม่ได้เลยอย่างเด็ดขาด เนื่องจากการนำระบบดังกล่าวมาใช้ส่วนใหญ่เป็นความต้องการของผู้บริหาร
   • ผู้บริหารมักไม่สนใจในการเข้าร่วมประชุม ทำให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ชัดเจน และกำลังใจของผู้ดำเนินการไม่มี ทำให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ
   • ผู้บริหารต้องการนำระบบมาใช้แต่ไม่มีเวลาให้ ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการของผู้บริหารในการนำระบบมาใช้ แต่ผู้บริหารเองไม่สนใจในการนำระบบมาใช้ เพียงแต่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถร้องขอระบบดังกล่าวได้ จึงทำให้ระบบในการดำเนินการไม่มั่นคง
   • ผู้บริหารต้องการระบบแต่ไม่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร หรือทรัพยากรอื่น ๆ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องหาทรัพยากรเหล่านั้นเอง
ซึ่งทำให้ระบบเกิดขึ้นได้ยากและไม่มั่นคงโดยภาพรวมแล้วผู้บริหารมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นผู้นำหรือผู้ชี้แนวทางในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ปราศจากความมุ่งมั่นจากผู้บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมจะไม่เป็นผลสำเร็จอย่างแน่นอน
 
ที่มา : moodythai.com

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM