ค่ารักษาพยาบาล ที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง : SIAMHRM.COM

ค่ารักษาพยาบาล ที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง         เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้าง และได้รับยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ในกรณีดังนี้
 
        ลูกจ้าง  สามี ภรรยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างเฉพาะเป็นการรักษาที่กระทำในประเทศไทย
 
         กรณีลูกจ้างมีความจำเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งคราว
        
        ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น
 
 
ที่มา : สมาชิก HR
    

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM